Tin tức

Chi tiền trang phục có được khấu trừ khi tính thuế, nộp thuế?

Trong các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sản xuất thì thường có khoản chi tiền trang phục cho người lao động. Vậy, định khoản chi tiền cho trang phục đó có được khấu trừ khi thực hiện tính thuế và nộp thuế của doanh nghiệp hay không? Ngoài những bài viết chia sẻ về thủ tục thông báo phát hành hóa đơn, quy định về hóa đơn hợp lệ, cách nộp thuế qua mạng, bài viết hôm nay sẽ nói về vấn đề khấu trừ thuế đối với tiền chi cho trang phục tại doanh nghiệp.

1. Định khoản chi tiền trang phục cho nhân viên bằng tiền mặt

Căn cứ dựa trên Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC, khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, những khoản chi sẽ không được trừ bao gồm:

Khi chi tiền trang phục cho người lao động trong doanh nghiệp nhưng lại không có hóa đơn hay chứng từ và khoản tiền chi trang phục cho người lao động cho mỗi người lao động trên 1 năm vượt quá 5 triệu đồng.

Nếu như trong trường hợp mà doanh nghiệp thực hiện chi tiền trang phục cho người lao động cả bằng tiền mặt và cả bằng hiện vật nhằm mục đích để được tính vào trong chi phí được từ thì khi đó khoản chi tối đa với chi bằng tiền sẽ không được vượt quá 5 triệu đồng trên 1 người lao động/ năm. Đối với chi bằng hiện vật cũng cần có hóa đơn, chứng từ.

nộp thuế

Bên cạnh đó, ở trong Điểm đ.4 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC cũng đã quy định về các khoản thu nhập phải chịu thuế. Cụ thể:

– Thu nhập từ tiền lương và tiền công

– Các phần tiền khoán chi cho trang phục, văn phòng phẩm và cho trang phục… các khoản chi này cao hơn so với mức quy định của nhà nước.

Đối với các khoản chi trang phục cho người lao động thì không được vượt quá 5 triệu đồng cho một người lao động/năm. Nếu như doanh nghiệp chi trang phục cho người lao động cả bằng tiền và bằng hiện vật nhằm mục đích được trừ khi tính thu nhập chịu thuế cũng không được vượt quá 5 triệu đồng cho một người.

Như vậy, định khoản chi phí trang phục cho mỗi người lao động không vượt quá 5 triệu đồng trong 1 năm. Khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, sẽ được tính là khoản chi được trừ và khoản chi trang phục này sẽ không bị tính vào trong khoản thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

2. Định khoản chi tiền trang phục cho người lao động bằng hiện vật

Trong trường hợp mà doanh nghiệp chi trang phục cho người lao động bằng hiện vật và có đầy đủ hóa đơn và chứng từ, doanh nghiệp sẽ được tính vào trong chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, từ đó có căn cứ nộp thuế chính xác.

Như vậy, có thể hiểu, nếu doanh nghiệp thực hiện chi trang phục cho người lao động bằng hiện vật thì doanh nghiệp sẽ không bị quy định giới hạn khoản chi như khi chi bằng tiền tuy nhiên DN cần phải đảm bảo có đầy đủ hóa đơn và chứng từ. 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ nộp báo cáo tài chính theo mẫu nào? 

Sử dụng hóa đơn điện tử tăng kiểm soát nguồn thu

3. Khoản chi trang phục cho nhân viên bằng tiền mặt và bằng hiện vật

Trong trường hợp mà doanh nghiệp chi khoản trang phục cho người lao động vừa bằng tiền mặt và vừa bằng hiện vật, nếu như muốn được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thì mức chi bằng tiền mặt không được quá 5 triệu đồng cho một người lao động và đối với chi bằng hiện vật cần phải có đầy đủ hóa đơn và chứng từ.

Lưu ý, những khoản này sẽ không bị tính vào trong thu nhập chịu thuế của người lao động khi tính thu nhập cá nhân.

Trên đây là những lưu ý về khoản chi trang phục, kế toán căn cứ vào tình hình doanh nghiệp rơi vào trường hợp nào thì xác định số thuế được khấu trừ ở trường hợp đó, từ đó có kết quả tính thuế chính xác để thực hiện nộp thuế.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *