Tin tức

Doanh nghiệp vừa và nhỏ nộp báo cáo tài chính theo mẫu nào?

Doanh nghiệp vừa và nhỏ được dựng lại bởi 2 tiêu chí đó là có tổng nguồn vốn nhỏ hơn hoặc bằng 100 tỷ đồng; hoặc có tỷ lệ người lao động nhỏ hơn hoặc bằng 300 người lao động. Đối với các DN lớn có tiềm lực kinh tế mạnh, kế toán thường thắc mắc HSM là gì? Tại sao thiết bị HSM được ưu tiên sử dụng tại các doanh nghiệp lớn?… còn đối với những doanh nghiệp nhỏ, báo cáo tài chính nộp theo mẫu nào mới chuẩn là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Cơ sở pháp lý để căn cứ dựa vào làm báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được thông qua bài viết này gửi đến quý bạn đọc.

Các doanh nghiệp làm báo cáo tài chính theo Điều 71 Thông tư 133/2016/TT-BTC thực hiện làm báo cáo tài chính như sau:

1. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục gồm:

– Báo cáo bắt buộc: Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01a – DNN; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNN.

Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, DN có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo mẫu số B01b – DNN thay cho mẫu B01a – DNN. Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế cần lập và gửi thêm Bảng cân đối tài khoản (mẫu số F01 – DNN).

– Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Mẫu số B03 – DNN.

báo cáo tài chính

2. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:

– Báo cáo yêu cầu bắt buộc: Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 – DNNKLT; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNNKLT.

– Báo cáo không yêu cầu bắt buộc mà khuyến khích lập: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DNN.

3. Hệ thống báo cáo tài chính năm bắt buộc áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ bao gồm:

Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 – DNSN; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNSN; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNSN.

Khi lập báo cáo tài chính, các doanh nghiệp phải tuân thủ biểu mẫu báo cáo tài chính theo quy định. Trong quá trình áp dụng, nếu thấy cần thiết, các doanh nghiệp có thể sửa đổi, bổ sung báo cáo tài chính cho phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp nhưng phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

Theo đó, căn cứ vào quy định trên, đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng giả định hoạt động liên tục lập Báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01a-DNN, trường hợp do nhu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng mẫu B01b-DNN để thay thế cho mẫu B01a-DNN. 

Sử dụng hóa đơn điện tử tăng kiểm soát nguồn thu

Mục đích của việc lập biên bản thu hồi hóa đơn?

Như vậy, bộ báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo Thông tư 133/2016/TT-BTC gồm:

– Báo cáo tình hình tài chính mẫu B01a-DNN hoặc B01b-DNN tùy theo nhu cầu quản lý

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu B02-DNN

– Thuyết minh báo cáo tài chính mẫu B09-BNN

– Bảng cân đối tài khoản mẫu F01-DNN (Gửi cơ quan thuế)

Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục, lập bộ báo cáo tài chính giành riêng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục nêu trên. Doanh nghiệp siêu nhỏ bắt buộc lập báo cáo tài chính dành riêng cho doanh nghiệp siêu nhỏ, không được lựa chọn áp dụng chế độ báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *